Disclaimer

Deze website is eigendom van Van Roy
Tempelstraat 11, 9500 Ophasselt
Tel: +32 475 721 997
e-mail: contact@van-roy.be

Toegang

David Van Roy stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot deze website te verzekeren, zonder enige garantie. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan David Van Roy of rechthoudende derden. Weergave, vertaling, verspreiding, overdracht, verkoop of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) of David Van Roy is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

David Van Roy spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van David Van Roy. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.